Email : info@comentire.com

Tel : 02-754-6406

Home area network  (เครือข่ายในบ้าน)

เป็น LAN ในที่พักอาศัยใช้สำหรับการสื่อสาร ระหว่างอุปกรณ์ดิจิตอลต่างๆภายในบ้าน ปกติเป็นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและอุปกรณ์ต่างๆจำนวนไม่มากนัก เช่น เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพา หน้าที่สำคัญคือการจัดการแบ่งปันการเข้าถึงอินเทอร์เนต เช่น เคเบิลทีวี หรือ ผู้ให้บริการบอกรับสมาชิกอุปกรณ์ดิจิตอล

Storage area network  (เครือข่ายของแหล่งเก็บข้อมูล)

 

เป็นโครงข่ายเฉพาะเรื่อง ซึ่งเอื้ออำนวยให้เข้าถึงการบันทึกข้อมูลระดับกลุ่มระเบียนที่มั่นคง SAN ส่วนใหญ่ ถูกใช้ในการสร้างอุปกรณ์เก็บข้อมูล เช่น การเรียงลำดับแผ่นดิสก์ (Disk arrays) คลังเทปบันทึกเสียงหรือข้อมูล (Tape library) และคลังข้อมูลที่สามารถ load หรือ upload โดยอัตโนมัติ (Optical jukebox) มีความสามารถเข้าถึง Server ดังนั้นอุปกรณ์นี้จึงเป็นเสมือนส่วนหนึ่งของระบบจัดการโดยปกติ SAN มีโครงข่ายอุปกรณ์บันทึข้อมูลของมันเอ ซึ่งไม่สามารถเข้าถึงเครือข่ายภายใน ที่มีพื้นที่ขนาดเล็ก (LAN) หรืออุปกรณ์อื่นๆ ราคาและความซับซ้อนของระบบ SAN ได้ลดลงช่วงต้นของปี 2000 ถึงระดับที่สามารถนำมาใช้ได้ทั้งธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่

Go to top