Categories
CCTV

IP CCTV คืออะไร?

IP CCTV คือ Internet Protocol CCTV (กล้องวงจรปิดโปรโตคอ […]

Categories
CCTV บทความ

กล้องวงจรปิด CCTV คือ อะไร?

โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บางครั้งเรียกง่ายๆว่ากล้องวงจรปิ […]

Categories
CCTV

กล้องรักษาความปลอดภัย HD 1080p

ระบบเฝ้าระวังวิดีโอในหน้านี้รวมถึงกล้องรักษาความปลอดภัย […]

Categories
CCTV บทความ

สาย RG6 คือ อะไร?

สายโคแอกเซียล RG6 คือ สายสัญญาณภาพที่ใช้กับกล้องวงจรปิด […]

Categories
CCTV บทความ

power supply กล้องวงจรปิด คือ อะไร

power supply กล้องวงจรปิด คือ กล่องจ่ายไฟเลี้ยงกระแสตรง […]